מדיניות הפרטיות באתר

אנחנו שמחים שהגעתם לפה, כחלק מגישת השקיפות שלנו החלטנו להנגיש לכם את תנאי הפרטיות שלנו במערכת ובאתר שלנו בצורה הנוחה ביותר. 

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו ראן מקסי ישראל בע"מ ("ראן מקסי", "החברה" "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים אשר עושים שימוש באתרי החברה (לרבות בכתובת runmaxi.co.il, תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר החברה), כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה (להלן ביחד: "אתר החברה") וכן באמצעות אפליקציית השירות שלנו (להלן: "האפליקציה").

אנחנו זמינים לכל שאלה או הערה שלכן/ם. תהנו. 

אנחנו מכבדים את פרטיותך ואת הפרטיות של משתמשים אחרים. מטרת מדיניות הפרטיות בין היתר היא להסביר את נהלי המידע המקוון שלנו ואת ההחלטות שאתה יכול לקבל לגבי האופן שבו המידע האישי שלך נאסף ומשמש בקשר לשירותים. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים.

בכל שאלה הנוגעת לפרטיות הפלטפורמה ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: [email protected] החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של ראן מקסי ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש באופן שניתן לו בתנאי השימוש או בחוזה מול ועד הבית והבניין.

3.1 השימוש בפלטפורמה וקבלת השירותים טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, מספר טלפון סלולארי וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו.

3.2 ייתכן כי לצורך קבלת שירותים מסוימים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות המבוקש, וכן יהיה באפשרותך למסור מידע אישי נוסף (שאינו חובה) כגון תמונה שלך ו/או לאפשר גישה לנתונים אישיים נוספים כגון יומן, אנשי קשר, קבצים, תמונות וכו'.

3.3 כמו כן, בעת השימוש בפלטפורמה ובשירותים יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש (לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר), שפה, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), השירותים שעניינו אותך, פעולות שביצעת באמצעות הפלטפורמה, מקום המכשיר שבאמצעותו נכנסת לפלטפורמה ועוד. החברה תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה. ייתכן כי מידע כאמור ייאסף גם במקרה בו האפליקציה אינה פעילה. אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותך או באמצעות פנייה אלינו למייל [email protected]

3.4 באפשרותך לבחור באם לספק את המידע ו/או לאפשר גישה ו/או לאפשר את איסוף מידע כאמור, אולם ככל שתבחר שלא למסור את המידע ו/או שלא לאפשר גישה ואיסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים מסוימים, למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.

3.5 הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום בפלטפורמה. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לפלטפורמה ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) ו/או נתונים שיצטברו אודותיך במהלך שימושך בשירותים (להלן ביחד: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע ומסירת המידע נעשית על פי הסכמתך ומרצונך החופשי, אולם בלא מסירת הפרטים הנדרשים, ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

5.1. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

5.1.1 לשם אספקת תכנים ושירותים.

5.1.2 לשם תפעולה התקין של הפלטפורמה.

5.1.3 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בפלטפורמה, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע השירותים והתכנים בפלטפורמה, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

5.1.4 לשם יצירת אזורים אישיים בפלטפורמה.

5.1.5 לצורך הזמנת שירותים שונים מספקי שירות באמצעות הפלטפורמה וביצוע תשלומים לספקי שירות – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

5.1.6 כדי להתאים תכנים שיוצגו לך בעת הביקור בפלטפורמה בהתאם לסיווג המשתמש שלך ובהתאם לתכנים אשר עשויים לדעתנו לעניין אותך.

5.1.7 ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך).

5.1.8 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.

5.1.9 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים בפלטפורמה.

5.2 החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע ו/או עדכונים בדבר השירותים, לרבות מידע ועדכונים כאמור מטעם צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי בקשר לחברה ושירותיה. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

5.3 חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים כמפורט בסעיף ‏6 להלן.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך, אלא במקרים המפורטים להלן:

6.1 בעת שתרכוש שירותים מנותני שירות ו/או תבקש לבצע תשלומים לצדדים שלישיים באמצעות הפלטפורמה ו/או בעת שתעניק שירות למשתמשים, לפי העניין. במקרים אלה יועבר לנותני השירות או לצדדים שלישיים או למשתמשים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך מתן או קבלת השירות או ביצוע התשלום, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.

6.2 לשותפים של החברה (כגון נותני השירות השונים בנכס) החברה תהיה רשאית להעביר מידע הדרוש לגורמים הרלוונטיים לשם ניהול הנכס ומתן שירותים שונים בקשר לנכס.

6.3 למשתמשים אחרים של האפליקציה – על מנת לעדכנם שהתחברת לאפליקציה.

6.4 במקרה שתפר את תנאי השימוש או אם תבצע באמצעות הפלטפורמה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

6.5 החברה תהיה רשאית למסור את המידע לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של הפלטפורמה) לרבות, למען הסר ספק, השירותים בה) ;

6.6 לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

6.7 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

6.8 בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

6.9 במקרה שהחברה תמצא כי פעולותיך בפלטפורמה מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

6.10 אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית בפלטפורמה.

6.11 במסגרת העברה של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את הפלטפורמה או חלקים ממנה לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם) ו/או פשיטת רגל.

6.12 אם החברה תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או אחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות הפלטפורמה במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות הפלטפורמה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך בפלטפורמה וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.13 החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים בפלטפורמה), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור בפלטפורמה לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

הפלטפורמה עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בפלטפורמה, כגון תדירות הגלישה באתר החברה, אילו עמודים נצפו על-ידי הגולש באתר החברה, באילו אתרים ואפליקציות אחרות ביקרו הגולשים קודם לשימוש בפלטפורמה, נתיב הסיור באפליקציה. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור הפלטפורמה והשירותים הניתנים בה. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים בפלטפורמה. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי הפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy. ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/partners. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובתhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

אתר החברה משתמש ב-Cookies ("עוגיות"), לרבות עוגיות של צדדים שלישיים המותקנות באתר, לצורך תפעולו השוטף והתקין ולצורך מתן השירותים וביצוע פעולות באמצעות הפלטפורמה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר החברה, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר החברה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מיקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתר החברה המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר החברה יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

החברה מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים בפלטפורמה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אם ברצונך למחוק או לתקן כל מידע אישי אחר שאנו עשויים לאחסן, אתה רשאי להשתמש בכלים שאנו מספקים בפלטפורמה או לשלוח לנו בקשה ל [email protected] ולמסור פרטים על בקשתך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים בפלטפורמה הודעה בדבר השינוי.